nyborgungdomsraad.dk

Vedtægter

Her kan du læse og downloade ungdomsrådets vedtægter

Du kan downloade vores vedtægter her.

Vedtægter for Nyborg Ungdomsråd

Kapitel 1 – Navn og Hjemsted

§ 1 Rådets navn er Nyborg Ungdomsråd, forkortet NU.

§ 2 Rådets hjemsted er Nyborg Kommune.

Kapitel 2 – Formål

§ 3 Ungdomsrådets formål er at:

–  Skabe et aktiv, attraktivt socialt miljø for unge i Nyborg Kommune.

–  Fungere som talerør for de unge i Nyborg Kommune overfor Nyborg Byråd.

–  Appellere bredt til alle unge i Nyborg Kommune og skabe plads til alle.

–  Rådgive, vejlede og samarbejde med unge om projekter af fælles interesse.

Kapitel 3 – Ungdomsrådets arbejde

§ 4 Valg- og stemmeret til Nyborg Ungdomsråd har alle unge fra og med 15 år til 25 år, som er bosiddende eller studerende i Nyborg Kommune. Eller som har sit fritidsliv i Nyborg Kommune og som kan dokumentere dette.

Stk. 2. Ungdomsrådets bestyrelse kan i særlige tilfælde dispensere fra ovenstående regler.

§ 5 Ungdomsrådet ledes af en bestyrelse på minimum 7 og maks. 9 delegerede medlemmer og to suppleanter. Disse vælges på årsmødet.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og to næstformænd. Disse tre udgør til sammen formandsskabet.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 4. Bestyrelsens møder er offentlige, på nær sager, der kræver fortrolighed. Alle unge der lever op til de i § 4 opstillede kriterier kan deltage på møderne med taleret, men ikke med stemmeret.
Stk. 5. Bestyrelsen kan selv supplere op med nye medlemmer, hvis medlemmer forfalder i løbet af perioden. De på Årsmødet valgte suppleanter skal være indtrådt i bestyrelsen, før denne mulighed kan benyttes.

Stk.6. Hvis et bestyrelsesmedlem ikke har deltaget i bestyrelsens møder uden gyldige afbud i tre måneder, kan vedkommende herefter udmeldes af bestyrelsen.

§ 6 Der sendes 4 repræsentanter fra hhv. Nyborg Gymnasium, FGU Nyborg, HF & VUC Nyborg og Fælleselevrådet i Nyborg.
Stk. 2. Repræsentanterne skal leve op til de i § 4 opstillede kriterier. Repræsentanterne indgår i det samlede antal af bestyrelsesmedlemmer. Disse skal ikke opstille til valg ved årsmødet.
Stk. 3. Repræsentanterne sidder på vegne af en unge instans, men indgår på lige fod med andre bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 4. Repræsentanterne skal som udgangspunkt kunne sidde hele året, og samtidig kunne fungere som repræsentant for deres unge instans.

§ 7 Ungdomsrådet kan nedsætte arbejdsgrupper, som det anser det for passende i forhold til Ungdomsrådet arbejdsopgaver og indsatser.
Stk. 2. Hver arbejdsgruppe ledes af en tovholder, der melder tilbage til bestyrelsen.
Stk. 3. Alle arbejdsgrupper skal overholde indholdet af kap. 4.

§ 8 Ungdomsrådet mødes mindst hver 6. uge, dog ikke i skolernes sommerferie.

Kapitel 4 – Opførsel i rådet

§ 9 Ungdomsårets bestyrelse arbejder sammen i et ordentligt, sobert og respektfuldt sprog, hvor omgangstonen hverken må virke stødende, nedsættende eller krænkende.

§ 10 Ved bestyrelsens første møde efter endt årsmøde skal der arbejdes med følgende 2 spørgsmål:

– 1. Hvad vil jeg bidrage med for at styrke bestyrelsen som et team?

– 2. Hvordan forventer jeg, at de andre i bestyrelsen opfører sig?

Formålet med forventningsafstemningen er at lette og effektivisere arbejdet for bestyrelsen som et team, hvor formanden er teamleder. Et team, hvor ingen kan dræne bestyrelsen for al energi ved at opføre sig uordentlig. Et team med aftaler om:

at alle forbereder sig til møderne, deltager aktivt og giver sin menig til kende.

at holde en god tone med respekt for hinandens forskelligheder.

I fællesskabets ånd og med aftaler om, hvordan der rettes op, hvis ikke aftalerne bliver overholdt

Besvarelserne af disse spørgsmål, skrives ind i Ungdomsrådets forretningsorden

Kapitel 5 – Årsmødet

§ 11 Det ordinære Årsmøde er Ungdomsrådets øverste myndighed og afholdes hvert år i 4. kvartal.

§ 12 Alle unge, der lever op til de i § 4 opstillede kriterier, kan deltage på Årsmødet.

§ 13 Det ordinære Årsmøde annonceres senest fire uger før afholdelsen på Ungdomsrådets facebookside samt hjemmeside og gerne i lokale medier.
Stk. 2. Alle vedtægtsændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Årsmødet.

§ 14 Det ordinære årsmødes dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Formalia
  2. Beretning ved Formanden
  3. Godkendelse af årsregnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Debat om Ungdomsrådets kommende opgaver
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Eventuelt

§ 15 Der skal være skriftlig afstemning hvis én deltager på Årsmødet begærer dette. Stk. 2. Personvalg foregår altid ved skriftlig afstemning.

§ 16 Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinært årsmøde med mindst 14 dages varsel.

Kapitel 6 – Ungdomsrådet og Nyborg Kommune

§ 17 Nyborg Ungdomsråd er organisatorisk placeret under Nyborg Ungdomsskole.
Stk. 2. Nyborg Ungdomsskole kan stille medarbejderressourcer og faciliteter til rådighed for Ungdomsrådet til dets arbejde efter aftale.
Stk. 3. Nyborg Ungdomsråds formue forvaltes i praksis af Nyborg Ungdomsskole, dog er det kun Ungdomsrådets bestyrelse, der kan træffe beslutninger om formuen.

§ 18 Nyborg Ungdomsråd referer politisk til Kultur- & Fritidsudvalget i Nyborg Kommune.

§ 19 Nyborg Ungdomsråd har mulighed for at blive hørt af byrådet i de sager, der vedrører unge.
Stk. 2. Nyborg Ungdomsråd har, efter aftale med de politiske udvalg, mulighed for at være repræsenteret i råd, bestyrelser, nævn, udvalg o. lign., der kunne være relevante for Ungdomsrådets arbejde.

Kapitel 7 – Vedtægtsændringer og opløsning

§ 20 Ændring af disse vedtægter kan kun ske med 2/3 flertal på årsmødet og efterfølgende godkendelse i Byrådet.

§ 21 Opløsning af Ungdomsrådet skal behandles på to årsmøder med en måneds mellemrum. Det ekstraordinære årsmøde skal være indkaldt udelukkende med det formål at nedlægge rådet. Beslutningen skal ske med mindst 2/3 flertal på begge årsmøder.
Stk. 2. I tilfælde af nedlægning tilfalder Ungdomsrådets formue Nyborg Kommune, til gavn for kommunens unge.

Godkendt af Nyborg Byråd 22. juni 2021.